Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Szervezeti felépítés

Útvonal|Szervezeti felépítés
Tartalmi elemek

Szervezeti felépítés

ugrás az oldal tetejére

Polgármesteri Hivatal

Az 1990. szeptember 30-án hatályba lépett Önkormányzati törvény értelmében a megszűnő tanács és szervei jogutóda, a választással létrejött önkormányzat, amely egységes hivatalt hoz létre Polgármesteri Hivatal elnevezéssel.
Az egységes Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési intézmény önálló jogi személy, egységességét a munkamegosztás tagolhatja, a munkamegosztással kialakuló egységek azonban nem rendelkeznek jogi önállósággal.
A Polgármesteri Hivatal kettős feladatkört tölt be. Mint a képviselő-testület hivatala gondoskodik a testületi ülések előkészítéséről, a hozott döntések végrehajtásáról, az ezekkel kapcsolatos valamennyi feladat ellátásáról, a képviselő-testület és a polgármester feladat és hatáskörébe utalt ügyek döntésre előkészítéséről. E mellett ellátja a jegyzői feladat és hatáskörbe utalt valamennyi - a megyei jogú városi státusból adódó - tevékenységet és bizonyos területek vonatkozásában többletfeladatokat. Például, az okmányok-, az építési hatósági ügyek-, a gyámhatóság és gyámhivatal tekin-tetében körzetközponti feladatokat, stb.
A Hivatal több szervezeti átalakulás eredményeként, jelenleg az alábbi munkamegosztás szerinti tagolódás alapján látja el feladatait.
A szervezeti ábrát követően az egyes területek elérhetősége, és az ott foglalkoztatottak bemutatkozása található.

 

 

A Polgármesteri Hivatal kollégáinak elérhetőségeit az alábbi hivatali telefonkönyvben érheti el: Hivatali telefonkönyv

ugrás az oldal tetejére

Tisztségviselők

ugrás az oldal tetejére

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere

Dr. Márki-Zay Péter
polgármester

Tel: +36 (62) 530-117
Fax: +36 (62) 530-140
E-mail: polgarmester@hodmezovasarhely.hu

A polgármester feladatát és hatáskörét az Ötv., Mötv., más törvények és egyéb jogszabályok - ideértve Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek egységes szerkezetben foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI.19.) önkormányzati rendeletét, amelynek jelen ügyrend a mellékletét képezi - határozza meg.

A polgármester képviseli a Közgyűlést, előterjeszti a Közgyűlés munkatervét, összehívja és vezeti a Közgyűlés üléseit, beszámol az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, gondoskodik az interpellációk nyilvántartásba vételéről, figyelemmel kíséri megválaszolásukat, segíti a képviselők munkáját. Aláírja a Közgyűlés rendeleteit, valamint a Közgyűlés üléseiről készített jegyzőkönyvet, ellenőrzi a Közgyűlés határozatainak végrehajtását.

A polgármester intézkedik a Közgyűlés bizottságainak jelzése alapján, ha a Közös Hivatal tevékenységében a Közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérés az önkormányzati érdekek sérelmét eredményezi, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli. Indítványozhatja a Közgyűlésnek a bizottságaira átruházott hatáskörök visszavonását, ha megállapítja, hogy a bizottság hatáskörébe tartozó ügyben 30 napon belül érdemben nem intézkedett.

Igénye szerint betölti - a 2011. évi CXCIX. törvényben és az SzMSz-ben szabályozott módon - a tanácsadói munkaköröket, és az erre alkalmazott dolgozókat a Közös Hivatalban foglalkoztatja.

A Közös Hivatal működésével kapcsolatos fontosabb feladatai:

 • egyetértési jogot gyakorol a Közös Hivatal köztisztviselői kinevezése, vezetői megbízása, felmentése, vezetői megbízás visszavonása, jutalmazása tekintetében,
 • figyelemmel kíséri a város közoktatási koncepciójában foglaltak realizálását,
 • az alpolgármesterek útján ellátja az egyes szervezeti egységek általános irányítását,
 • szükség szerint értekezletet tart az érintett szervezeti egységvezetők részvételével,
 • szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal a Közös Hivatal dolgozói részére munkaértekezletet tart, értékeli a hivatal munkáját, ismerteti az adott időszakban tárgyalt fontosabb ügyeket, a hozott döntéseket, az időszerű feladatokat,beszámoltatja a jegyzőt,
 • felügyeli az önkormányzati rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatok teljesítését, a reprezentációs keret felhasználását,
 • tulajdonosi képviseletet lát el felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdoni résszel rendelkező társaságoknál,
 • rendszeres kapcsolatot tart az Önkormányzat számlavezető bankjával, közreműködik a szabad pénzeszközök lehető legnagyobb hozamra történő elhelyezésében,
 • koordinálja az Önkormányzat lakáspolitikai koncepciójának kidolgozását, felügyeli annak végrehajtását.

A Közös Hivatal létrehozására kötött megállapodásban foglaltak szerint illetik jogkörök Mártély Község polgármesterét a Közös Hivatal működése tekintetében.

Alpolgármesterek

dr. Kis Andrea
alpolgármester

Tel: +36 (62) 530-180
Fax: +36 (62) 530-192 
E-mail: alpolgarmester@hodmezovasarhely.hu


 dr. Berényi Károly
 alpolgármester

 Tel: +36 (30) 277-6085
 E-mail: berenyi.karoly@hodmezovasarhely.hu


Szabó János

      Szabó János
      alpolgármester

      Tel: +36 (62) 530-162
      E-mail: szabo.janos@hodmezovasarhely.hu


 

A Közgyűlés a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére az SzMSz-ben meghatározott számú alpolgármestert választ.

Az alpolgármesterek feladatai - külön kiadott polgármesteri rendelkezések alapján - a következők:

 • ellátják - külön polgármesteri rendelkezés szerint - a polgármester által rájuk bízott feladatokat,
 • koordinálják a feladatkörükbe tartozó bizottságok munkáját, végzik a Közgyűléstől, és a polgármestertől kapott feladatokat,
 • kapcsolatot tartanak más önkormányzati, valamint állami és társadalmi szervekkel,
 • felelősek a Közgyűlés és a bizottságok elé kerülő saját feladataikkal összefüggő előterjesztések határidőben történő elkészítéséért, a hozott határozatok végrehajtását figyelemmel kísérik, mulasztás észlelése esetén kezdeményezik a jegyző intézkedését,
 • meghatalmazás alapján, annak keretei között képviselik a Közgyűlést,
 • havonta ügyfélfogadást tartanak,
 • távollétében és akadályoztatása esetén helyettesítik a polgármestert,
 • részt vesznek a Megyei Jogú Városok Szövetségének kulturális, közművelődési tevékenységében,
 • rendszeres kapcsolatot tartanak a Nemzetiségi Önkormányzatok munkáját közvetlenül figyelemmel kísérő képviselővel,
 • az ágazati önkormányzati intézmények vezetőivel szükség szerint megbeszélést tartanak,
 • feladatkörükben gyakorolják - a polgármester eltérő rendelkezése hiányában - a kiadmányozás jogát,
 • felügyelik a hivatalnál folyó közhasznú foglalkoztatást,
 • képviselik az önkormányzatot a Csongrád Megyei Munkaügyi Tanácsban,
 • rendszeres kapcsolatot tartanak a Munkaügyi Központ Kirendeltségével,
 • szükség szerint részt vesznek a Megyei Területfejlesztési Tanács működésében,
 • felügyelik a Népjóléti Csoport tevékenységét, az önkormányzat egészségüggyel, illetve családpolitikával kapcsolatos feladatait, e körben a polgármester akadályoztatása esetén kiadmányozzák a szükséges határozatokat, egyéb kiadmányokat,
 • felügyelik a közhasznú foglalkoztatottakra vonatkozó ügymenetet, a polgármester akadályoztatása esetén e körben kiadmányozzák a munkaszerződéseket és az egyéb kapcsolódó adminisztrációt,
 • kapcsolatot tartanak a Megyei Jogú Városok Szövetségével, végzik az ezzel összefüggő koordinációt,
 • szükség szerint értekezletet tartanak az érintett szervezeti egység vezetők részvételével,
 • önkormányzati tulajdonú cégek vezetőivel szükség szerint konzultálnak,

Azon alpolgármester, akit nem a képviselőtestület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselőtestületnek, a polgármestert a képviselőtestület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselőtestület ülésein tanácskozási joggal részt vesz. Jogállására egyebekben a képviselőtestület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Jegyző

 

jegyző 

dr. Tatár Zoltán 
jegyző

Tel: +36 (62) 530-100
Fax: +36 (62) 530-192 
E-mail: jegyzo@hodmezovasarhely.hu

A jegyző a Közös Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a Hivatal működéséért, az ügyek operatív, konkrét megoldásáért. Tevékenysége során felelős a köz érdekeinek megfelelő, törvényes, szakszerű, pártatlan és igazságos, színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásáért.

A jegyző feladatai különösen:

 • ellátja a Közös Hivatal belső szervezeti egységei útján a jogszabály által hatáskörébe utalt hatósági feladatköröket,
 • javaslatot készít a polgármesternek a Közös Hivatal belső szervezeti tagozódására, munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére,
 • szabályozza a kiadmányozás rendjét jogszabály által hatáskörébe utalt ügyekben,
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői tekintetében, a következő esetekben a polgármester egyetértésével: kinevezés, vezetői megbízás, vezetői megbízás visszavonása, felmentés, jutalmazás,
 • irányítja a köztisztviselők továbbképzését,
 • koordinálja és ellenőrzi a Közös Hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát,
 • szükség szerint a szervezeti egységek vezetőinek értekezletet tart.
 • gondoskodik a Közös Hivatalnál a belső ellenőrzés kialakításáról és a működéshez szükséges források biztosításáról a jegyző

Aljegyző


Az aljegyző e feladatának ellátása mellett ellátja a Közös Hivatal munkamegosztása szerint elkülönült, rábízott irodák felügyeletével kapcsolatos feladatokat. A jegyző és az aljegyző akadályoztatása esetén, a jegyzői feladatokat a jegyző által írásban adott eseti meghatalmazásnak megfelelően az ezzel megbízott köztisztviselő látja el.Feladatait a jegyző irányításával látja el. Az aljegyző a jegyző távolléte esetén annak teljes jogkörű helyettese, ennek megfelelően ellátja a helyettesítés során felmerülő feladatokat.
 

ugrás az oldal tetejére

Országgyűlési képviselő

ugrás az oldal tetejére

Országgyűlési képviselői iroda:

Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. E. u. 2.

Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely, Pf.: 333
Tel: +36 (62) 999-040
E-mail: titkarsag@lazarjanos.hu
Weboldal: www.lazarjanos.hu
Facebook: https://hu-hu.facebook.com/lazarjanosfidesz

Országgyűlési képviselő:

Születési név: Lázár János
Születési hely, idő: Hódmezővásárhely, 1975. február 19.
Családi állapot: nős, felesége Megyeri Zita
Két fiúgyermekük van Lázár János Boldizsár (2004.) és Lázár Zsigmond Bertalan (2009.)

VÉGZETTSÉG

1993 - 1999 József Attila Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Szeged
1989-1993 Bethlen Gábor Református Gimnázium, Hódmezővásárhely

NYELVISMERET

Német
Angol

SZAKMAI PÁLYA

2014 - 2018 Miniszterelnökség, Miniszterelnökséget vezető miniszter
2012 - 2014 Miniszterelnökség, Miniszterelnökséget vezető államtitkár
2010 - 2012 A FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselőcsoportjának frakcióvezetője
2006 - 2010 Magyar Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottság, elnök
2006 - 2010 FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt, Védelmi Kabinet Vezető
2004 - 2006 Magyar Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottság, tag
2004 - 2006 Magyar Országgyűlés Európai Unió Régiók Bizottsága, tag
2003 - 2004 Magyar Országgyűlés Európai Unió Régiók Bizottsága, tag
2005 - FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, Csongrád Megyei Elnök
2002 - 2004 Magyar Köztársaság Országgyűlése, jegyző
2002 - 2012 Polgármester, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
2002 - Országgyűlési képviselő
1999 - Magyar Köztársaság Országgyűlése, személyi titkár
1998 - Kampányfőnök, országgyűlési és polgármesteri választások, Csongrád megye, 6.  sz. választókörzet
1997 - Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, személyi titkár
1995 - Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, jogi gyakornok

CIVIL SZERVEZETBEN BETÖLTÖTT TAGSÁGOK

2004 - 2010 Hódmezővásárhelyi Ótemplomi Református Egyházközség Presbitere
2003 - 2012 Gorzsai Mezőgazdasági Zrt. Igazgatótanácsi tag
ugrás az oldal tetejére


Eseménynaptár

Közelgő események

Maya Attila kiállítása 2021. október 9. 08:00 - 2021. október 29. 18:00

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás

Álláslehetőségek

Álláslehetőségek

Városi mobilapp

Városi mobilapp