Gyengénlátó Változat

Stratégiák, koncepciók

Energetikai stratégia 2007-2020

Hódmezővásárhely energetikai stratégiája
2007-2020

 

A tanulmányt a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala rendelte meg azzal a céllal, hogy elkészítse az Önkormányzat, illetve a város hosszú távú energetikai fejlesztéseinek irányvonalát és főbb célkitűzéseit, különös tekintettel az energia hatékonyságra.

Tovább

Esélyegyenlőségi terv

Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 2015


Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 63 §(4) bekezdése értelmében az ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek esélyegyenlőségi tervet elfogadni, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2002. évi I. törvény (MT) 5. Személyiségi jogok védelme és 6. Egyenlő bánásmód követelménye pontok alapján az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja.


Tovább

Gazdaságfejlesztési stratégia

Hódmezővásárhely Gazdasági Program 2014 - 2019


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a írja elő azt, hogy minden képviselő-testületnek az új ciklus kezdetével elfogadni köteles az adott ciklusra vonatkozó gazdasági programját.


A gazdasági program célja „meghatározni mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. a gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.”

 

A Gazdasági Program 2014-2019 ide kattintva tekinthető meg.

Tovább

Helyi közösségi fejlesztési Stratégia

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága felhívást tett közzé TOP-7.1.1-16 „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” címmel, KÖZÖSSÉGVEZÉRELT HELYI FEJLESZTÉSEK (CLLD, azaz Community Led Local Development) megvalósítása érdekében Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák elkészítésére. A felhívás célja a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi társadalmak megújítása, valamint a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése.

Tovább

Hódmezővásárhely és Kistérsége Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS KISTÉRSÉGE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA

A szolgáltatástervezési koncepció célja:

  • A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladataikat a térség egyes településeinek adottságai, lakosainak igényei és szükségletei figyelembevételével, az anyagi és humán erőforrások legoptimálisabb felhasználásával lássák el, a lehetőségekhez mért legmagasabb szinten.
  • Feltárja a szociális területet érintő esetleges újonnan felmerülő igényeket.
  • A kistérségi tudat és szolidaritás erősítése.
  • Meghatározni azokat az alapelveket, irányokat, célokat, amelyeket a kistérség a szociális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése során követ, illetve amelyekkel orientálni kívánja a szociális szolgáltatások fejlesztésének további szereplőit.
  • A döntéshozók részére készüljön egy olyan alapdokumentum, amely átfogó képet nyújt a kistérség ellátási kötelezettségének helyzetéről, a szociális szükségletekről és a rendelkezésre álló lehetőségekről, a szolgáltatások fejlesztésének irányairól és a feladatokról az önkormányzat szabályozási hatáskörében, az ellátási kötelezettség szintjén és az intézményi szinteken.
  • A kistérség településein a szociális szolgáltatásoknak egy olyan rendszere jöjjön létre, amely minőségi és egyben differenciált, ahol a szolgáltatások középpontjában az egyén, a család, valamint a közösség áll, valamint amely összehangoltan, koordináltan működik, és amely teljes mértékben lefedi a szociális szükségleteket.
Tovább

Hódmezővásárhely Településképi Arculati Kézikönyve

Hódmezővásárhely nevét hallva az átlagembernek több minden is felrémlik: a második legnagyobb területű magyar város, Kökénydomb őskori leletei, a kerámiaművészet, talán Tornyai és a vásárhelyi kötődésű festőművészek. Kevesen vannak azonban, akiknek fantasztikus épített öröksége, sok egyedi vonást felmutató építészeti arculata ugrik be először. Holott a településkép, sok durva beavatkozás ellenére, a mai napig makacsul őrzi a tradicionális, csak az alföldi tájra jellemző mezővárosi települési kultúra páratlan emlékeit.

Tovább

Hosszútávú városfejlesztési koncepció

ELKÉSZÜLT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 40 millió forintból, 100 %-os támogatási intenzitással Európai Uniós támogatásból készítette el a "Hódmezővásárhely MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése" című, DAOP-5.1.1/B-13-2013-0002 projekt keretében az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési Koncepció című dokumentumokat a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium közreműködésével.

Tovább

Local Agenda 21 - Fenntartható fejlődés helyi program

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata aktív közreműködésével, a lakosság bevonásával olyan program elkészítése és megvalósítása volt a cél, amely a fenntartható fejlődés elvére épül. A fenntarthatóság lokális programja komplex program, amely a természeti környezet fejlesztésével összhangban tervezi el az épített környezet, infrastrukturális rendszer, energiaellátás, közlekedés, hulladékkezelés, agrárium jövő orientált alakítását.

A dokumentum helyi szereplők bevonásával került elkészítésre, amely során Hódmezővásárhely lakossága, oktatási intézmények pedagógusai és tanulói, illetve Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának szakmailag kompetens munkatársai vettek részt a létrehozás folyamatában.

Tovább

Településfejlesztési stratégia

ELKÉSZÜLT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 40 millió forintból, 100 %-os támogatási intenzitással Európai Uniós támogatásból készítette el a "Hódmezővásárhely MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése" című, DAOP-5.1.1/B-13-2013-0002 projekt keretében az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési Koncepció című dokumentumokat a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium közreműködésével.

Tovább

Településrendezési terv

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról szóló

32/2000. (09.22.) Kgy. sz. rendelete


 Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv.) 13.§ (1) bekezdése, továbbá az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről (továbbiakban OTÉK) szóló 253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja

 

A tervi mellékletek közszemlére bocsátott, eredeti példányait Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város részlegesen módosított településrendezési tervének szabályozási terve (továbbiakban: TERV) elnevezésű, a Csomiterv Plussz Kft által 98-1144/2 törzsszámon kidolgozott és a Tér-Idő Műterem Bt. által 07-07/1 tervszámon módosított tervdokumentáció tartalmazza.

Tovább

Vagyongazdálkodási terv

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 9. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.

 

Az Nvtv. 7. § (2) bekezdése szerint a nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.

Tovább

Eseménynaptár

Közelgő események

A LÁTVÁNYOS RAKTÁR: BUTELLA, MOTOLLA, BEHÍVÓTÁBLA 2017. január 1. - 2017. december 31.
AZ ALFÖLD MŰVÉSZETE - KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG 2017. január 1. 00:00 - 2017. december 31. 01:00
HÉTKÖZNAPOK VÉNUSZAI 2017. január 1. 00:00 - 2017. december 31. 01:00
Vásárhely a körtöltésen belül - fotókiállítás 2017. október 7. - 2017. október 31.
Történelmünk néma tanúi - Recskó Béla kiállítása 2017. október 16. 16:00 - 2017. november 3. 18:00

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás